Panacea: Minden bajra gyógyír!
Kérdezze gyógyszerészét: +36 30 456 76 04
kosár0
kosár

Kosár

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos a PANACEA Gyógyszertár Betéti Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Dolgozók útja 31.; Cg. 18-06-103663; a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a www.panaceaonlinepatika.hu domainnév alatt működtetett internetes oldal működtetője számára.

Az Adatkezelő a hozzá elektronikus úton eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan körültekintéssel és biztonsággal kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

1. Adatok felvétele

A fenti weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes szolgáltatások (pl. megrendelések, hírlevél-szolgáltatás) igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatok megadására szükség van.  

Adatkezelő a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, – személyes adatokat nem tartalmazó – automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • domainnév (URL),
 • a hozzáférés adatai,
 • az ügyfél file lekérés (file név és URL),
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldalak adatai, illetve
 • a használt böngészőprogram neve.

Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

2. Adatok kezelése

Az Adatkezelő bármely, a fenti weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint – amennyiben alkalmazandó – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint kezel, azzal, hogy a megrendelések során megadott személyes adatok kezelése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában szereplő jogalapon történik.

Az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban kérelmezheti:

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatást az Adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. Ez esetben Adatkezelő tájékoztatást nyújt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot Adatkezelő törli, amennyiben

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) annak érintettje kéri;
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

3. Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért Adatkezelő nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Adatvédelmi hatósági kérdésekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelkezik hatáskörrel, illetékessége országos:

http://www.naih.hu/

Adatkezelő akként nyilatkozik, hogy a hírlevelek küldésével összefüggő adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette. Nyilvántartási száma: NAIH-106501/2016.

Jelen Adatkezelési nyilatkozat lezárva és kihirdetve 2017. november 27. napján.

***