Panacea: Minden bajra gyógyír!
Kérdezze gyógyszerészét: +36 30 456 76 04
kosár0
kosár

Kosár

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:„ÁSzF”) tartalmazzák a Panacea Kft., mint a „PANACEA” elnevezésű közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság (a továbbiakban: „Gyógyszertár”) által a www.panaceaonlinepatika.hu domainnév alatt üzemeltetett internetes oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott, vény nélkül kiadható gyógyszerek és gyógyszernek nem minősülő egyéb termékek kiszolgáltatására vonatkozó egészségügyi szolgáltatása igénybevételének feltételeit.

A Gyógyszertár által a Weboldalon keresztül nyújtott egészségügyi szolgáltatás (termék-értékesítés) igénybevételének feltétele az ÁSzF kifejezett elfogadása. Amennyiben a fenti egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő az ÁSzF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldalon keresztül kínált szolgáltatás igénybevételére, a Felek között a jogviszony nem jön létre.

Gyógyszertár az ÁSzF-et egyoldalúan jogosult módosítani. A módosított ÁSzF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen az a Weboldalon közzétételre került, azzal, hogy az adott jogügyletre mindig a megrendelés pillanatában a Weboldalon közzétett szövegváltozat irányadó.

1. A Gyógyszertár adatai

Cégnév: Panacea Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Dolgozók útja 31.

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-113679, nyilvántartó bíróság a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26491691-2-18

Gyógyszertár működési engedélyének száma: GYF-14520-2/2014

Személyi jogos gyógyszerész, gyógyszertárvezető: Dr. Feller-Pelle Krisztina Éva

A Gyógyszertár, ill. a Gyógyszertárvezető a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja

A Gyógyszertárakra vonatkozó jogi szabályozás elérhető a www.ogyei.gov.hu honlapon.

2. A megrendelések, azok visszaigazolása, az átvétel és fizetés módozatai, elállási jog, reklamációkezelés

2.1 A Weboldalon keresztül nyújtott egyes szolgáltatások kizárólag előzetes regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció a regisztrációs űrlap hiánytalan kitöltésével és Weboldalon keresztül történő beküldésével végezhető el.

2.2 A Gyógyszertár kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény („Gyftv.”) 55. §-ával összefüggésben kizárólag a 14. életévüket betöltött személyek számára szolgáltat ki gyógyszereket és egyéb termékeket, így a regisztráció, ill. a regisztráció nélküli vásárlás során is nyilatkozni szükséges az életkorról (születési időről). A Gyógyszertár fenntartja a jogot, hogy a termékek személyes átadásakor – csomagküldés esetén a kiszállítás végző alvállalkozó útján – megkövetelje az életkor hitelt érdemlő igazolását, amelynek megtagadása esetén Gyógyszertár az ügylettől elállhat, és követelheti az addig felmerült költségeit.

2.3 Sikeres regisztrációt követően a Gyógyszertár a regisztrált adatokról visszaigazolást küld. A regisztráció során megadott egyes adatok, így különösen a lakóhely, ill. szállítási cím az egyes vásárlásokkal egyidejűleg is módosíthatóak, azonban a módosítás, avagy annak elmaradásáért Gyógyszertárat felelősség nem terheli.

2.4 Megrendelések leadására – regisztrációt követően, avagy anélkül, „vendégként” – a Weboldalon keresztül van mód, kiválasztva az adott terméket és annak mennyiségét, megjelölve az átvétel és a fizetés módját.

2.5 Átvételi helyként – a személyes, Gyógyszertárban való átvételt kivéve – kizárólag olyan cím adható meg, ahol biztosított, hogy a gyógyszerek és egyéb termékek 14. életévét betöltött személy számára kerüljenek átadásra. A Gyógyszertár postafiók-címre, valamint külföldre kiszállítást közegészségügyi-gyógyszerbiztonsági okokból nem teljesít.

2.6 A Gyógyszertár a kiszállításokhoz alvállalkozót vesz igénybe, amelyet a visszaigazolásban megjelöl. A kiszállításokkal kapcsolatos értesítésekre, az újbóli kiszállításokra, és a kiszállításra átadott termékekkel kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében a kiszállítást végző alvállalkozó üzletszabályzata irányadó, amely elérhető a visszaigazolásban megküldött linken.

2.7 A megrendelt termékek kizárólag a vételár hiánytalan megfizetését követően kerülnek átadásra. A vételár azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon (i) készpénzben történő fizetés esetén a vételár készpénzben maradéktalanul megfizetésre kerül, (ii) utánvét esetén a vételár készpénzben maradéktalanul átadásra kerül a kiszállítást végző alvállalkozónak, (iii) online fizetés esetén az online szolgáltató a vételár összegével sikeres tranzakciót visszajelezve megterheli a vásárló bankszámláját.

2.8 A munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között leadott megrendelés még aznap feldolgozásra kerül, és a Gyógyszertár visszaigazolást küld az egyes gyógyszerek és egyéb termékek mennyiségéről, a fizetendő vételárról és az átvétel várható időpontjáról.
A fenti időpontokon kívül leadott megrendelésekről a megrendelés leadását követő első munkanapon küld Gyógyszertár visszaigazolást.

2.9 Amennyiben az adott termék átmenetileg vagy tartósan hiánycikk, avagy annak készletezésében a Gyógyszertár bármilyen okból akadályoztatva van, úgy a Gyógyszertár a visszaigazolásban akadályközléssel él, amely esetben a megrendelés visszautasítottnak minősül, Gyógyszertárat a megrendelés visszautasításáért (kár)felelősség nem terheli.
Abban a nemvárt esetben, amennyiben a visszaigazolásban megjelölt napon Gyógyszertár mégsem tudja a megrendelt gyógyszert vagy egyéb terméket szállítani, úgy egy újabb visszaigazolásban legkésőbb három (3) munkanapon belüli szállítást, avagy a megfizetett vételár visszafizetését ajánlja fel; tekintettel arra, hogy a gyógyszerek és egyéb termékek készletezése gyógyszerbiztonsági-közegészségügyi okokból más termékek készletezésétől jelentősen eltér, a vételár (ill. amennyiben korábban ilyen megfizetésre került, a szállítási költség) visszafizetésén felül Gyógyszertárat (kár)felelősség nem terheli.

2.10 A Weboldalon keresztül leadott megrendelésen utóbb módosítani nem lehet, a megrendelt gyógyszer avagy egyéb termék átvételére és vételárának megfizetésére a megrendelő a „Megrendelem” gomb megnyomásával kötelezettséget vállal.

Kiszállítás esetén Megrendelő az átvétel helyszínén és időpontjában köteles a küldeményt mennyiségi szempontból, valamint a (külső) csomagolás esetleges sérüléseit ellenőrizni, és a Gyógyszertár szerződésszerű teljesítése esetén az átvételi elismervényt (fuvarlevelet) aláírni. A szabályszerűen kiállított átvételi elismervény (fuvarlevél) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

A kárveszély az átadással száll át Megrendelőre.

Kiszállítás esetén Megrendelő az átvételt követő három (3) munkanapon belül köteles a küldemény tartalmát (dobozonként, ill. kiszerelési egységenként) mennyiségi szempontból tételesen megvizsgálni, és hiány esetén azt kifogás útján írásban a Gyógyszertár felé jelezni. Amennyiben a kifogás jogos, úgy Gyógyszertár a hiányzó gyógyszereket avagy egyéb termékeket három (3) munkanapon belül utánszállítani köteles. Dobozon, avagy kiszerelési egységen belüli hiányokat, avagy minőségi kifogásokat a Megrendelő az átvételtől számított tizenöt (15) napon belül jelenthet be, a gyógyszer vagy egyéb termék eredeti csomagolásban történő egyidejű visszaküldésével. Amennyiben a kifogás jogos, úgy Megrendelő választása szerint újraszállítást, avagy a vételár szállítási költséggel növelt összegének megfizetését követelheti.

2.11 Amennyiben a gyógyszer avagy egyéb termék utánvétes fizetéssel került kiszállításra, azonban azt a Megrendelő a kiszállítást végző alvállalkozótól nem veszi át, avagy a megadott kiszállítási cím téves, a címzett ismeretlen, úgy Gyógyszertár fenntartja a jogot, hogy a kiszállított gyógyszer avagy egyéb termék vételárát és a szállítás költségét a megrendelőtől követelje, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok (ld. különösen az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004 (IV.28.) ESzCsM rendeletet) alapján a Gyógyszertárból kiadott gyógyszerek – és a Gyógyszertár ezirányú döntése szerint a gyógyszernek nem minősülő egyéb, felhasználhatósági idővel rendelkező termékek – nem vehetőek vissza.

Amennyiben a gyógyszer avagy egyéb termék a Gyógyszertárban való személyes átvétellel kerül megrendelésre, és azokat a megrendelő (ismételt értesítés ellenére) sem veszi át, úgy a Gyógyszertár fenntartja a jogot, hogy az ismételt értesítés megküldését követő nyolcadik (8) napon az ügylettől elálljon, és a megrendelés nettó értékének 20%-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbért követeljen.

2.12 A fentiekkel összefüggésben, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Megrendelő a megrendelés leadását követően az ügylettől való elállás jogát gyógyszerek, és felhasználhatósági idővel rendelkező (romlandó) termékek esetén nem jogosult gyakorolni.

3.Szerzői jogok, tartalom

A Weboldal, és a Weboldalon, illetve annak összes aloldalán található valamennyi tartalom, fotó, grafika, ábra, leírás szerzői vagyoni jogai a Gyógyszertárat illeti meg, avagy az adott szerzői jog vagy védjegy jogosult kifejezett engedélyével került felhasználásra. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló felhasználása kizárólag a Gyógyszertár előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Ezen rendelkezések megsértése a szellemi tulajdonjogok bitorlásának minősül, amely miatt Gyógyszertár polgári jogi igényeket érvényesíthet, avagy büntetőjogi lépéseket tehet.

A Weboldalon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók üzemeltetnek. Ezen linkek tartalmáért a Gyógyszertár felelősséget nem vállal.

4. Személyes adatok kezelése

Gyógyszertár a regisztráció, ill. a megrendelések során megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”, és amennyiben alkalmazandó – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Eüaktv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Gyógyszertár a megrendelések teljesítéséhez szükséges személyes adatokat (név, lakcím, ill. postázási cím, telefonszám) a kiszállítást végző alvállalkozó részére továbbítja.

5. Záró rendelkezések

A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadóak.

Jelen ÁSzF lezárva és kihirdetve Szombathelyen, 2018. május 25. napján.

***